พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กับ Cisco System Thailand และ Createlcom

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดย ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และคุณนิรุตต์ เกลียวศิริกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการการใช้งาน Cisco Webex สำหรับการเรียนการสอนแบบ Virtual Education กับ Cisco System Thailand และ Createlcom โดยมี คุณทัศลักษณ์ แก้วไทรเกิด Account Manager จาก Cisco System Thailand คุณกัมปนาท พยัคฆพันธุ์ Business Advisor และ คุณบงกษกร ศิริประทาน Account Manager จาก Createlcom เป็นตัวแทนลงนามในครั้งนี้ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 267,500 บาท เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่ผ่านมา

โดยความร่วมมือทางวิชาการนี้ เพื่อนำแพลตฟอร์มของ Cisco WebEx เข้ามาเป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนแบบ Virtual Education เพื่อเป็นรูปแบบของ New Normal หรือความปกติในรูปแบบใหม่ที่นักเรียนสามารถเรียนจากบ้านแต่ยังคงคุณภาพการเรียนการสอนที่เหมือนเดิม อีกทั้งยังใช้สำหรับการประชุม ติดต่อสื่อสาร ระหว่างนักเรียนกับครู นักเรียนกับนักเรียน ครูกับครู และ ผู้ปกครองกับครู ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

ทั้งนี้ทาง Createlcom ได้ให้การสนับสนุน Licenses ของ Cisco WebEx แก่บุคลากรได้ใช้งานเพิ่มเติม จากเดิม 100 Licenses เป็น 120 Licenses และสนับสนุนเพิ่มเติม Licenses ให้แก่นักเรียนได้ใช้งาน Cisco WebEx จำนวน 600 Licenses เพื่อให้นักเรียนได้ใช้งาน WebEx ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาการเรียนและเป็นการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนอีกด้วย

Call Now ButtonCALL SALE TEAM