Monthly Archives: August 2021

WebEx with Slido

การเรียนออนไลน์จะเรื่องสนุก การอบรมก็จะไม่น่าเบื่อ เมื่อเราสามารถทำ Quiz ตอบคำถาม หรือเล่นเกมส์ ตลอดจนการทำโพลล์ หรือแบบทดสอบ ผ่าน WebEx Slido โดย Feature ดังกล่าวสามารถใช้งานได้ใน WebEx Meeting หรือจะ Log in ด้วย Account ของ WebEx เข้าใช้งานในเว็ปไซต์ของ Slido ก็สามารถทำได้เช่นกัน ใครยังไม่ได้ลองเล่น สามารถ Enable Feature นี้แล้วทดลองใช้งานกันได้เลย   #ciscowebex VDO Link  https://www.youtube.com/watch?v=DJephHWft5c

Call Now ButtonCALL SALE TEAM