Calabrio ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าและองค์กรเพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ผ่านการวิเคราะห์ AI พฤติกรรมของลูกค้าทำให้เกิดข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจจากศูนย์กลางการติดต่อ องค์กรเลือก Calabrio ความสามารถในการเข้าใจความต้องการของลูกค้าและประสบการณ์โดยรวมที่จะให้จากการดำเนินงานในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้าพูดถึงเรา

ลูกค้าของเรา