Contact Center Recorder

ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ สามารถบันทึกเสียงการสนทนา ข้อมูลทางโทรศัพท์ ระบบจะทำการเก็บข้อมูลเพื่อสามารถนำกลับมาฟังย้อนหลังเพื่อทำการวิเคราะห์ ไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งาน ระบบบันทึกเสียงนั้นเหมาะสมกับองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากร เช่น คอลเซ็นเตอร์ และองค์กรที่ต้องการความแม่นยำของข้อมูล เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ประกันภัย ฯลฯ