เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2563 บริษัท ครีเอเทลคอม จำกัด ได้เข้าร่วมบรรยายการให้บริการระบบ Call Center ของศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี หนึ่งใน 7 สถานที่ ที่ผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 ได้ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งภารกิจของศูนย์พิษฯ

ทำให้ประเทศไทยพลิกจากประเทศที่อดีตต้องขอความช่วยเหลือด้านยาต้านพิษจากทั่วโลก กลายเป็นประเทศที่สามารถให้ความช่วยเหลือในการส่งยาต้านพิษไปยังประเทศอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้

Rama-Createlcom
Call Now ButtonCALL SALE TEAM