บริษัท ครีเอเทลคอม จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC29110-4-1 : 2018 Basic Profile ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการบริหารจัดการโครงการและขั้นตอนการพัฒนาซอฟท์แวร์ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำมาปรับใช้ในการทำงานของทีมงานพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบ CRM ที่บริษัท พัฒนาขึ้นเองในชื่อ “CREAM CRM” หรือบริการพัฒนา Web Services & Report เพื่อ Integrated กับระบบ Contact Center เช่นกัน

Call Now ButtonCALL SALE TEAM