การจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนออนไลน์ ACSP Online Education – Cisco WebEx Conference

ทางบริษัท ครีเอเทลคอม จำกัด ได้มีโอกาสเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Cisco WebEx Conference รวมถึงวางแผน อบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับการศึกษาในรูปแบบการเรียนออนไลน์ ACSP Online Education ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (ACSP) ภายใต้สโลแกน “Leaning Anywhere Anytime”

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองถึงแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนออนไลน์ ACSP Online Education ซึ่งได้มีการนำ New Platform มาเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยนำผลการประเมินในเฟสแรกมาพัฒนาให้เกิดการตอบโต้ในชั้นเรียน หรือ Interactive Class ผ่าน Platform ที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง Cisco WebEx ทั้งนี้จะเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 1-26 มิถุนายน 2563

Call Now ButtonCALL SALE TEAM