โลกในอีก 5-6 ปีจะเป็นอย่างไรบ้าง?

Huawei ทำนาย 10 นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่จะเข้ามาพลิกอุตสาหกรรมการผลิตในปี 2025 ภายใต้รายงาน “Global Industry Vision (GIV)” ซึ่งเปิดเผยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยการคาดการณ์ในครั้งนี้ Huawei รายงานว่าได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานเทคโนโลยีในทุกอุตสาหกรรม เพื่อคัดเลือกเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงาน และการใช้ชีวิตทั้งหมด 10 รายการ ดังต่อไปนี้

1. Living with Bots : ความก้าวหน้าในวัสดุวิทยาศาสตร์, การรับรู้ของปัญญาประดิษ (Perceptual Artificial Intelligence), และเทคโนโลยีเครือข่าย จะช่วยให้หุ่นยนต์มีความก้าวหน้าขึ้นมาก ทั้งหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โดย Huawei คาดการณ์ว่า ในที่อยู่อาศัยกว่า 14% จะมีการนำหุ่นยนต์เข้าไปใช้งาน

2. Super Sight : การมาถึงของ 5G, VR/AR, การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และเทคโนโลยีอื่น ๆ จะช่วยให้มนุษย์สามารถมองเห็นได้ไกลกว่าระยะสายตา มองผ่านพื้นผิว และอื่น ๆ จนนำมาซึ่งธุรกิจใหม่ในอนาคต และคาดการณ์ว่า จะมีบริษัทที่นำ AR/VR มาใช้ภายในบริษัทเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอีก 10%

3. Zero Search : เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และเซ็นเซอร์ เพื่อให้เครื่องใช้เป็นฝ่ายเข้าหาผู้ใช้ Social Network จะไม่ต้องการปุ่มค้นหา เนื่องจากข้อมูลจะทำนายความต้องการของผู้ใช้ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่การบำรุงรักษาจะเกิดขึ้นได้ โดยที่ผู้ใช้เครื่องจักรไม่ต้องค้นหาข้อผิดพลาดด้วยตัวเอง

4. Tailored Streets : การคมนาคมจะเชื่อมต่อมนุษย์กับยานพาหนะ และโครงสร้างพื้นฐานเข้าด้วยกัน ตอบรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเดินทางลื่นไหลยิ่งขึ้นกว่าเดิม พร้อมคาดการณ์ว่า เทคโนโลยี Vehicle-to-Everything (V2E) จะถูกใช้งานในยานยนต์กว่า 15%

5. Working with Bots : ปัจจุบัน หุ่นยนต์กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบอัตโนมัติจะเข้ามาแทนที่การทำงานที่ซ้ำซาก งานที่มีความเสี่ยง และงานที่ต้องการความแม่นยำ เพื่อยกระดับการผลิตให้สูงขึ้น ซึ่ง Huawei คาดการณ์ว่าในปี 2025 จะมีอัตราส่วนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมต่อมนุษย์อยู่ที่หุ่นยนต์ 103 เครื่อง ต่อพนักงาน 10,000 คน

6. Augmented Creativity : Cloud AI จะเข้ามาช่วยลดข้อจำกัด และช่องว่างในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนานวัตกรรม และศิลปะ เพื่อให้มนุษย์สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้นอย่างทั่วถึง และคาดการณ์ว่า 97% ของธุรกิจขนาดใหญ่จะมีการนำ AI มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ

7. Frictionless Communication : การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI และ Big Data จะเข้ามามีส่วนช่วยในการประสานงานระหว่างบริษัท และลูกค้า ลดช่องว่างทางภาษา เพื่อให้เข้าใจข้อมูลตรงกันมากยิ่งขึ้น โดยคาดการณ์ว่า 86% ของธุรกิจ จะเลือกใช้ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์จาก AI และ Big Data แล้ว

8. Symbiotic Economy : บริษัทต่าง ๆ จะมีการนำเทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้มากขึ้นบนแพล็ตฟอร์มที่มีพื้นฐานเดียวกัน ส่งผลให้การประสานงานระหว่างธุรกิจ การแบ่งปันข้อมูล และสภาพแวดล้อมการทำงานจะพัฒนาขึ้นจากเดิม นำไปสู่ผลผลิตที่มากขึ้น โดย Huawei คาดการณ์ว่า ในท้ายสุดคลาวด์จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทุกธุรกิจ และ 85% ของแอพลิเคชั่นทั้งหมดจะเป็นแบบ cloud-based

9. 5G’s rapid rollout : 5G จะช่วยให้การเชื่อมต่อไร้สายเร็วกว่าที่เคยเป็นมา เปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ และการใช้งานส่วนบุคคล และคาดการณ์ว่าในปี 2025 58% ของประชากรทั้งโลกจะเข้าถึงเทคโนโลยีนี้

10. Global Digital Governance : ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล จะนำมาซึ่งมาตรฐานทางด้านการแบ่งปันข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ ซึ่งคาดการณ์ว่า จะมีปริมาณข้อมูลทั่วโลกสูงถึงปีละ 180 ZB (1 ZB = 1 ล้านล้าน GB)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน GIV @2025 โปรดไปที่ www.huawei.com/minisite/giv/en

Call Now ButtonCALL SALE TEAM